Lee, S. I., Baek, M. J., Choe, J. C., & Jablonski, P. G.