Kim, Y. W., Jablonski, P. G., Choe, J. C., Lee, S. I.