Lee, S. I., Kim, J., Park, H., Jabłoński, P. G., & Choi, H.