Lee, S. I., Kim, M., Choe, J. C., & Jablonski, P. G.